بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
اهداف سازمانی و ملی
     

اهداف وزارت ورزش و جوانان:

·         توجه به موضوع جوان و خودباوری-ورزش و سلامت اجتماعی

·         ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت تمامی اقشار به خصوص نسل جوان در عرصه های مختلف ورزشی،فرهنگی، اجتماعی و ...

·         ارتقای هویت فردی و ملی جوان و ورزشکاران

·         شناسایی و ساماندهی استعدادها و توانمدی نسل جوان و ورزشکاران

·         اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های فرهنگی،ورزشی و اجتماعی

·         تقویت روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در تمامی زمینه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی

·         تقویت روحیه عزت،افتخار، خودباوری ملی و نشاط فردی و اجتماعی

·         تبادل فکری و هم اندیشی نسل جوان و ورزشکاران

·         افزایش سطح مشارکت جوانان در فعالیت های جمعی

وظایف کلی

برنامه ریزی ، سیاستگذاری و نظارت به منظور:

·        توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.

·        تعلیم و تربیت داوران و مربیان ورزش در سراسر کشور.

·        همگانی کردن ورزش در سطح کشور

·        تعمیم ورزش در روستاها و مناطق عشایری.

·        ارتقاء سطح ورزش قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین بین المللی.

·         ارتقاءسطح ورزش حرفه ای با رویکرد اقتصادی.

·        تأسیس، تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیومها) و سایر مراکز ورزشی جهت  توسعه آنها.

·         تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صلاحیت اخلاقی مدیران مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها طبق آئین نامه مصوب.

·         هدایت و حمایت فدراسیون ها و هیئت های ورزشی برای دستیابی به اهداف ورزشی تعیین شده .

·        بازرسی امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس، دانشگاهها، آموزشگاههای عالی و سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده.

·         ایجاد بستری مناسب جهت برقراری ارتباط واحدهای تحت پوشش سازمان با مراکز بین المللی تخصصی علمی ـ ورزشی به منظور دستیابی به آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینه های مربوطه.

·        فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت مشارکت بخش غیر دولتی و تحکیم نهضت داوطلبی در فعالیتهای ورزشی.

·         مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و هماهنگی مطالعات کاربردی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه.

·            شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان.

·             شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی جوانان با همکاری مراجع ذیربط.

·         بررسی عملکرد و میزان اثربخشی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان و ارسال به مراجع ذی‌ربط.

·        ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان.

·          طراحی و مدیریت برنامه‌های ملی ویژه و فرابخشی و نمونه‌سازی فعالیت‌های مر بوط به جوانان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط.

·           تهیه و تدوین «برنامه جامع ساماندهی امور جوانان کشور» با عنایت به جایگاه نقش و مأموریت‌های اساسی دستگاه های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان.

·          مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مربوط به جوانان در جهت رفع کاستی‌ها و پیشنهاد برای تغییر و اصلاح یا وضع قوانین جدید به مراجع ذی‌صلاح با همکاری دستگاه های ذیربط .

·        ساماندهی فعالیت‌های فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت سازندگی کشور و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی.

·           ارائه شیوه‌های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های جوانان و بهره‌گیری بیشتر از امکانات و منابع دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

·       همکاری در تعیین ضوابط و استاندارد برای فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری مربوط به جوانان با دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

چشم انداز سال 94:  قرار گرفتن در  میان 10 رتبه برتر کشور

شرح وظایف اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

اهداف اداره کل ورزش و جوانان:

    توجه به موضوع جوان و خودباوری-ورزش و سلامت اجتماعی

  ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت تمامی اقشار به خصوص نسل جوان در عرصه های مختلف ورزشی،فرهنگی، اجتماعی و ..    ارتقای هویت فردی و ملی جوان و ورزشکاران

شناسایی و ساماندهی استعدادها و توانمدی نسل جوان و ورزشکاران

اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های فرهنگی،ورزشی و اجتماعی    

تقویت روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در تمامی زمینه های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی

تقویت روحیه عزت،افتخار، خودباوری ملی و نشاط فردی و اجتماعی

  تبادل فکری و هم اندیشی نسل جوان و ورزشکارا

افزایش سطح مشارکت جوانان در فعالیت های جمعی

وظایف کلی

برنام  سیاستگذاری و اجرای برنامه ها به منظور:

·        توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد استان.

·        تعلیم و تربیت داوران و مربیان ورزش در سراسر استان.

·        همگانی کردن ورزش در سطح استان

·        تعمیم ورزش در روستاها و مناطق عشایری.

·        ارتقای سطح ورزش قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین  کشوری و بین المللی.

·         ارتقای سطح ورزش حرفه ای با رویکرد اقتصادی.

·        تأسیس، تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیومها) و سایر مراکز ورزشی جهت  توسعه آنها.

·         تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صلاحیت اخلاقی مدیران مراکز ورزشی و تفریحات سالم استان و نظارت بر فعالیتهای آنها طبق آئین نامه مصوب.

·         هدایت و حمایت از هیئت های ورزشی و ادارات شهرستانها برای دستیابی به اهداف ورزشی تعیین شده .

·        بازرسی امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس، دانشگاهها، آموزشگاه های عالی و سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده.

·         ایجاد بستری مناسب جهت برقراری ارتباط واحدهای تحت پوشش اداره کل با مراکز علمی ـ ورزشی به منظور دستیابی به آخرین اطلاعات و دستاوردها در زمینه های مربوطه.

·        فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت مشارکت بخش غیر دولتی و تحکیم نهضت داوطلبی در فعالیتهای ورزشی.

·         مطالعه و پژوهش در حوزه‌های امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی در این زمینه.

·            شناسایی، نظارت، حمایت و تقویت تشکل‌های غیردولتی جوانان.

·             شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی جوانان با همکاری مراجع ذیربط.

·         بررسی عملکرد و میزان اثربخشی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی مرتبط با امور جوانان و ارسال به مراجع ذ‌یربط.

·        ساماندهی و نظارت بر مراکز خدمات مشاوره‌ای و اطلاع‌رسانی جوانان.

·          طراحی و مدیریت برنامه‌های استانی ویژه و فرابخشی و نمونه‌سازی فعالیت‌های مربوط به جوانان با همکاری دستگاه‌های اجرایی مربوط.

·         ارائه شیوه‌های مناسب برای استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های جوانان و بهره‌گیری بیشتر از امکانات و منابع دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

·       اجرا و نظارت بر ضوابط و استاندارد های حاکم بر فعالیت‌های مراکز فرهنگی و هنری مربوط به جوانان با دستگاه‌های اجرایی ذیربط

آخرین بروز رسانی : 1392/03/09 11:38:21  تعداد مشاهده : 3574  نویسنده / ویرایشگر : مهلا صادق زاده

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی


طراحی و پیاده سازی توسط : دفتر داده پرداز بیرجند
RaakCMS